Аудитын төлөвлөлт ба шинжилгээний горимд тулгамдаж буй асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх зарим боломж

Бүтээлийн тайлбар

Аудитын төлөвлөлт ба шинжилгээний гормуудын хувьд үүсэх зарим асуудлыг шийдвэрлэхэд оршино. Зорилт:

  1. Аудитын эрх зүйн орчин, Аудитын олон улсын стандарт, Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт зэргийг судлах
  2. Аудитын байгууллагын төлөвлөлтийн үйл ажиллагаа, шинжилгээний горимуудыг судлах
  3. Аудитын төлөвлөлт ба шинжилгээний гормуудын хувьд үүсэх зарим асуудпыг илрүүлэх.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч