Арьсан бүтээгдэхүүнийг брэнджүүлж, зах зээлд нэвтрүүлэх арга зүй

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь Монголын арьсан бүтээгдэхүүнийг брэнджүүлж, түүнд тохирсон стратегийг төлөвлөж хэрэглэгчдэд таниулах арга замыг боловсруулах юм.

Контентын хэсгээс