Арилжааны банкны хөрвөх чадварын эрсдлийг бууруулах боломж
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Монголын арилжааны томоохон банкны нэг болох Голомт банкны санхүүгийн мэдээлэл дээр үндэслэн тус банкны хөрвөх чадварын эрсдлийг тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийн FGAPR загвараар хөрвөх чадварын эрсдэлд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодорхойлж цаашид хөрвөх чадварын эрсдлийн удирдлагыг сайжруулахад энэхүү судалгааны гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч