Арилжааны банкны зээлийн багцын эрсдлийг тооцох нь

Бүтээлийн тайлбар

Судалгааны зорилго: Дараах асуултуудад хариулт олохоор зорилгыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

1. Монголын банкны системнйи зээлийн эрсдэлд багцын эрсдлийн хамаарал

2. МРТ загвар ашиглан банк тус бүрийн зээлийн багцад дүгнэлт хийх

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч