Ажилчдын сэтгэл ханамжинд нөлөөлөх хүчин зүйлс, түүнийг сайжруулах  боломж зарим асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Аливаа бизнесийн байгууллагын ажилчдын сэтгэл ханамжинд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлж, улмаар ажилчдыг ажилдаа сэтгэл ханамжтай байхад яг юу нөлөөлдөг, түүнийг сайжруулах боломж, арга замуудыг гаргаж ирэхэд энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч