Ажилчдад чиглэсэн компанийн нийгмийн хариуцлага байгууллагад эергээр нөлөөлөх

Бүтээлийн тайлбар

Ажилчдад чиглэсэн КНХ байгууллагад эергээр нөлөөлдөг болохыг харуулах зорилготой.

Дээрх зорилгын хүрээнд дараахь зорилтуудыг тавьж байна. Үүнд:

  • ГОЛОМТ БАНК-ны дотоод нийгмийн хариуцлагын үйл ажиллагаан дээр судалгаа шинжилгээ явуулсны үндсэн дээр тухайн байгууллагын ажилчдад чиглэсэн КНХ-ын түвшинг үнэлэх;
  • Түүний үндсэн дээр байгууллагад эергээр нөлөөлж буйг тодруулах;
  • Нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх ямар арга зам байгаа эсэхийг тодруулах гэсэн зорилтуудыг дэвшүүлсэн билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч