Ажиллагсдын сэтгэл ханамжид удирдлагын арга барил нөлөөлөх нь

Бүтээлийн тайлбар

Ажилчдын сэтгэл ханамжид нөлөөлж буй хүчин зүйлсээс удирдлагын арга барил хэрхэн нөлөө үзүүлдгийг тодорхойлоход судалгааны ажлын гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс