Агаарын бохирдлын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, агаарын бохирдлыг бууруулах бодлогын шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Энзхүү судалгааны зорилго нь агаарын бохирдлыг бууруулах. түүнчлэн Улаанбаатар хотыг утаагүй болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн болон авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, тэдгээрийн үр дүн, зарцуулсан хөрөнгөнд дүн шинжилгээ хийж, агаарын бохирдлоос үүдэлтэй хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж буй өвчлөл, нас баралтыг статисгик тоон үзүүлэлтэнд дүн шинжилгээ хийхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч