Авто замын байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн загварыг боловсруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Авто замын байгууллагын Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн загварыг боловсруулахад оршино.

  • Нягтлан бодох бүртгэлийн онол арга зүйн үндсэн асуудлыг судлах
  • Бүртгэлийн бодлогын баримт бичигт судалгаа хийх
  • Авто замын байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн өнөөгийн байдлыг судалж тулгамдсан асуудлуудыг илрүүлэх
  • Авто замын байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн загварыг боловсруулах

Контентын хэсгээс