CVP, эрэлтийн функцийг ашиглах ашиг хамгийн их байх үеийн үнийг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

Нанскашмер ХХК-ний санхүүгийн мэдээлэлд үндэслэн шинжилгээ хийн санал дүгнэлт гаргаж, цаашлаад ашиг хамгийн өндөр байх үнийг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч