Шингэрүүлсэн авто газын эдийн засгийн хэрэглээ

Бүтээлийн тайлбар

Шингэрүүлсэн авто газны эдийн засгийн нөлөөллийг тогтоох болон хэрэглэгчийн судалгаа хийх.

Зорилтууд

  • Авто газны ач холбогдлийг судлах
  • Газан авто машины ач холбогдлийг судлах
  • Авто газны импортыг макро түвшинд судлах
  • Авто газны байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг судлах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч