Чонон сүлд романы орчуулга дахь адилтгал зүйрлэлийн ангилалын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Судалгааны ажилд тус роман дахь адилтгал зүйрлэлийн хэв маяг хэрэглэгдэж буй нөхцөл тухайн үндэстний онцлогийг хүний гаднах төрх, ааш араншин.байгалийн үзэгдэл зэргийг хэрхэн зүйрлэж адилтгасныг гарган судалсан болно.

Контентын хэсгээс