Хятад Монгол хэлний харилцан нөлөөллийн тухай судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажлаар хятад монгол хэлний харилцан нөлөөллийн тухай судлаж, залуу хойч үедээ эх хэлний гарал үүслийг танин мэдүүлэх, цааш залгамжлан авч явах чадвартай болгоход оршино. Хятад хэлнээс монгол хэлэнд орсон болон монгол хэлнээс хятад хэлэнд орсон үгийг төрөл зүйлээр нь ангилж, утгын болон хэрэглээний талаас нь гарал үүслийг тогтоох үндсэн зорилго тавьсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч