Хятад-Монгол хэлний үйл үгийн давтах ёсыг зэрэгцүүлэн авч үзэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажлаар хятад-монгол хэлний үйл үгийг давтах ёсны хэлбэр, хэлзүйн утгыг зэрэгцүүлэн, тодорхой түвшинд судлахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч