Хэрэглэгчдийн борлуулалтын сувгийн сонголтонд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

Хэрэглэгчид онлайн эсвэл уламжлалт дэлгүүрээс худалдан авалт хийхэд тэдний сонголтонд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг тодорхойлоход энэхүү судалтааны зорилго оршино.

Контентын хэсгээс