Хувьцаа болон Хувьцааны оновчтой багц бүрдүүлэлт

Бүтээлийн тайлбар

Монголын хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн байдал, цаашдын хандлагыг хувьцааны калиталын үнэлгээгээр тооцоолон, хамгийн оновчтой багцыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч