Хөрөнгийн зах зээлд үзүүлэх эдийн засгийн хүчин зүйлсийн нөлөө

Бүтээлийн тайлбар

Судалгааны ерөнхий зорилго нь Монголын хөрөнгийн зах зээл ба макро эдийн засгийн хүчин зүйлсийн хоорондын хамааралыг судлахад чиглэгдэнэ. Үнэт цаасны зах зээлд макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд голлох нөлөөтэй байдаг. Энэ ч утгаараа олон судлаачид макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлтөөс бий болсон үнэт цаасны зах зээлийн тогтворгүй байдал, тэдгээрийн хоорондын харилцан хамаарлыг судалсан байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч