Хөдөлмөрийн бүтээмж, цалингийн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын ба эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбаруудын тухайд хөдөлмөрийн бүтээмж, цалингийн хоорондын харилцан хамаарлыг шинжлэн санал дүгнэлт боловсруулах зорилготой.

Контентын хэсгээс