Үүрэн холбооны байгууллагын маркетингийн идэвхжүүлэлтийг сайжруулах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Үүрэн холбооны G-Mobile компанийн маркетингийн идэвхжүүлэлтийг сайжруулах боломжийг тодорхойлоход судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс