Үндэсний орлого ба гадаад худалдааны хоорондын хамаарлын эмпирик шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү сэдвийн хүрээнд Монгол улсын гадаад худалдааны үзүүлэлтүүд болон ДНБ-ий хооронд урт болон богино хугацаанд тогтвортой хамаарал байгаа эсэхийг судалж, ямар хамааралтай байгааг тодорхойлохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс