Үйлчилгээний байгууллагын чанарын зөрүүг багасгах арга замыг тодорхойлох нь
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Үйлчилгээний байгууллагын чанарын зөрүүг багасгах арга замыг тодорхойлсон ажлын зорилго оршино. Уг дипломын ажил нь удиртгал, 2 бүлэг, 4 зүйл, дүгнэлт, ном зүй, хавсралт гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ

Контентын хэсгээс