Үйлчилгээний байгууллагын чанарыг дээшлүүлэх арга замыг боловсруулах

Бүтээлийн тайлбар

ХААН БАНК ХХК-ны үйлчилгээний чанарыг, чанарын зөрүүгийн GAP загвараар үнэлэн сайжруулах арга замыг боловсруулахад судалгааны ажлын зорилго оршино. Дээрх зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаа.

Контентын хэсгээс