Үйлчилгээний байгууллагын хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх маркетингийн стратеги боловсруулах арга зүйн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

“Юнител” ХХК-ний үйлчилгээний хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг судлан , хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд маркетингийн стратегийг боловсруулахад энэхүү ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс