Үйлчилгээний байгууллагын үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Судалгааны ажлын зорилго нь Комфорт зочид буудлын үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс