Үйлчилгээний байгууллагын манлайлал ба итгэлцэл

Бүтээлийн тайлбар

Онолын судалгааны ач холбогдол нь Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн оюутан залуус болон энэхүү чиглэлээр ажилладаг мэргэжитнүүд, үйлчилгээний байгууллагууд, цаашид энэ сэдэвээр судалгаа хийх хүмүүстгарын авлага болох төдийгүй үйлчилгээний манлайлал ба байгууллагын итгэлцлийн хамаарал нь манлайлагч болон байгууллагад ямар ач холбогдолтой, түүнийг хэрхэн бий болгох талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй арга зүйн зөвлөмж боловсруулан өгч байгаад оршиж байна.

Контентын хэсгээс