Үйлчилгээний байгууллагын дотоод маркетингийг сайжруулах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Үйлчилгээний байгууллагын дотоод маркетингийг сайжруулахад оршино. Үүний тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн:

  • Дотоод маркетингийн үндсэн асуудлуудыг тодорхойлох
  • Үйлчилгээний байгууллагын үйлчлүүлэгчдийн болон ажилтан албан хаагчдын сэтгэл ханамжийг тодорхойлж, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлүүдийг судлах
  • Үйлчилгээний байгууллагад дотоод маркетингийг хэрэгжүүлэх аргачлал, зөвлөмжийг боловсруулах

Контентын хэсгээс