Улсын их хурлын албан ёсны цахим хуудасны дизайны сан бүрдүүлэлт

Бүтээлийн тайлбар

Улсын Их Хурал нь иргэд сонгогчдод нээлттэй болон зөвхөн дотоод үйл ажиллагаандаа ашигладаг нийт 100 шахам веб сайтуудтай. Эдгээр сайтуудын хэрэглэгчийн хандалтыг нэмэгдүүлэх үүднээс орчин үеийн шийдэлтэй, мэдээлэл авахад хялбар ойлгомжтой, харааны эрхтэнд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, веб архитектурын хувьд ойлгомжтой, тухайн байгуулгын үйл ажилгааны онцлогт тохирсон, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлага хангасан цахим хуудсуудын дизайны сан бүрдүүлэх зорилго тавин ажиллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч