Тээвэр зуучийн байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Тээвэр зуучийн салбарын онцлог болон өрсөлдөгчидийг судлан, өөрийн компаний давуу талыг гарган, сонгон авсан объектийнхоо өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэн зах зээлд эзлэх хэмжээг тэлэхэд судалгааны зорилго оршино.

Контентын хэсгээс