Тэсо ХХК-ийн Милко сүүн бүтээгдэхүүний сав боодлыг шинэчлэх боломж

Бүтээлийн тайлбар

Уг судалгааны ажпын зорилго нь ТЕСО ХХК- ийн “Милко” сүүний сав баглаа боодлыг шинэчлэх боломжийг тодорхойлоход оршино. ТЕСО ХХК-ийн “Милко” сүүн бүтээгдэхүүний сав боодлын өнөөгийн байдлыг судпан, гүүнийг олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц түвшинд шинэчлэх боломжийг тодорхойлох оролдлого хийсэнд ажпын шинэлэг тал оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч