Тур операторын удирдлагад Амёб менежментийг нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгаагаар Монголын томоохон Тур оператор болох “Жуулчин” ХХК-н удирдлагад Амёб менежментийг хэрхэн оновчтой нэвтрүүлэх арга замыг судлах, санал боловсруулахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс