Төрөөс иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг цахимжуулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Монгол улсын нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээнүүдийн олон үе шатуудыг багасгах, төрийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын мэдээллийн системийн шинжилгээг боловсруулан, цаашид хэрхэн оновчтой байдлаар мэдээллийг иргэдэд хүргэх боломжыг судлах явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч