Стрессийн менежментийг оновчтой ашиглах замаар бүтээмжийг дээшлүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Стресс нь хүн, бүлэг, байгууллага гэх хүрээнд хамрагдана. Үүн дээр нөлөөллийн түвшин агуулагдах ба тодорхой стрессд автсан хүн бүлэгт нөлөөлж цаашлаад байгууллагад эерэг болон сөргөөр нөлөөлж байдаг. Иймээс стрессийн менежментийн асуудлыг сонгон авч судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч