Стрессийн менежментийг ашиглан ажилчдын бүтээмжид нөлөөлөх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Ажилчдын бүтээмжийг хамгийн өндөр түвшинд хүргэх стрессийн түвшинг тодорхойлохыг зорилоо.

Судалгааны ажлын зорилт:

  • Стресс гэж юу болох яагаад ажлын байран дээр стресс хэрэгтэй талаар судлах
  • Стресс менежментийг ашигласнаар бүтээмжид эерэгээр нөлөөлж буй эсэхийг судлах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч