Солонгосын хойгийн аюулгүй байдал ба “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” санаачилга

Бүтээлийн тайлбар

Солонгосын хойгийн аюулгүй байдлын асуудлын түүхэн болоод өнөөгийн нөхцөл байдлыг бакалаварын зэрэг горилсон судалгааны ажлын хүрээнд судлан энэхүү асуудалд хандах Монгол Улсын байр суурь болон Монгол Улсаас санаачилсан “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” санаачилга тус асуудлыг шийдвэрлэхэд нөлөө үзүүлэхүйц чухал үүрэгтэйг нотлон харуулах зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч