Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа /Орон сууцны зах зээл дээрх хедоник шинжилгээ/

Бүтээлийн тайлбар

Аливаа улс орны хуримтлагдсан капитал, баялгийн дийлэнх нь үл хөдлөх хөрөнгө, тэр дундаа иргэдийн эзэмшдэг орон сууц байдаг. Тиймээс энэ баялгийн үнэ хэрхэн өөрчлөгдөхийг тухайн баялгийн эзэд төдийгүй эдийн засгийн бодлого боловсруулагчид анхааралтай ажигладаг. Ялангуяа эдийн засаг эгзэгтэй байгаа үед үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд гарч буй өөрчлөлтөөс их зүйл хамаарна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч