Онлайн худалдааг ашиглан борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам /Бажуна компаний жишээн дээр/

Бүтээлийн тайлбар

“БАЖУНА” компанийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд онлайн худалдааг ашиглах боломжийг тодорхойлоход судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч