Монголын ХАБЭА-ын үйл ажиллагааны өнөөгийн нөхцөл байдлыг үнэлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Монголын зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй бизнесийн байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлон, цаашид хэрхэн сайжруулах зөвлөмж боловсруулахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс