Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд хүмүүн капиталын оролцоо

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд хүмүүн капиталын оролцооны түвшинг судлахад судалгааны ажлын зорилго оршино. Судалгааны шинэлэг тал нь Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үндэс хүмүүн капиталын оролцооны түвшинг шинжлэн боловсруулж хүмүүн капиталын асуудлыг хөгжлийн түлхүүр болгох асуудалд санал зөвлөмж өгөхөд оршино.

Контентын хэсгээс