Ангилал:Диплом
Монгол улсын эдийн засагт уул уурхайн салбарын үзүүлж буй нөлөөлөл-2015

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын уул уурхайн салбарын улс орны эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг албан ёсны статистикийн мэдээлэлд үндэслэн судалж, дүтэлт өгөхөд чиглэгдэнэ.

Контентын хэсгээс