Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын шингээх чадвар ба гадаадын хөрөнгө оруулалт

Бүтээлийн тайлбар

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын шингээх чадварт нөлөөлөх хүчин зүйлийг тодорхойлж, бодит тоо баримтаар баталгаажуулах, түүнчлэн гадаадын хөрөнгө оруулалтын шингээх чадварыг эдийн засгийн өсөлттэй хамааруулан тооцож гаргахад тус судалгааны зорилго оршино. .

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч