Монгол улсын гадаад өр ба валютын ханшны Overshooting

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго Overshooting-r тодорхойлох ба түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлийг тодорхойлох явдал юм. Валютын ханшны Overshooting талаарх санааг анх эдийн засагч Rudi Dombush анх боловсруулсан бөгөөд энэ нь харьцангуй шинэ гарч ирсэн ойлголт юм. Энэ нь хүлээлтээс болоод тэнцвэрт байгаа валютын ханшны гүвшингээс дээгүүр байх ханшын тэнцвэрийг хэлнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч