Монгол Улсын гадаад бодлогын шийдвэр гаргах үйл явц Уламжлал, шинэчлэл, тулгамдаж буй асуудлын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын гадаад бодлогын шийдвэр гаргалтанд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг онол практикийн хувьд судалж баклаврын дипломын ажлын хүрээнд шийдвэрлэх арга эамыг олоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч