Монгол орны өмнөд говийн жижиг хөхтөн амьтны тархацын хэв маяг

Бүтээлийн тайлбар

Монгол орны Алашань говь цөлийн жижиг хөхтөн амьтдын тархацын хэв маяг, олон янз байдал болон экосистемийн хэв шинжийг тогтооход бидний судалгааны зорилго чиглэгдэв.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч