Маркетингийн идэвхжүүлэлтийг боловсронгуй болгоход сошиал хэрэгслүүдийг ашиглах

Бүтээлийн тайлбар

“МЦХ” ХК-ны маркетингийн идэвхжүүлэлтийг боловсронгуй болгоход сошиал хэрэгслүүдийг оновчтой ашиглахад оршино. Дээрх зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Үүнд:

  • Маркетингийн идэвхжүүлэлт, идэвхжүүлэлтийн иж бүрдэлийн онол, арга зүйг судлах
  • “МЦХ” ХК-ны нөхцөл байдлын судалгаа, шинжилгээ хийх
  • “МЦХ”ХК-ны маркетингийн идэвхжүүлэлтийг боловсронгуй болгоход сошиал хэрэгслүүдийг ашиглах

Контентын хэсгээс