Зочид буудлын маркетингийг сайжруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын зочид буудлын зах зээлийн өнөөгийн төлөв байдлыг судлан, Монголын дээд зэрэглэлийн зочид буудлын зах зээлийг маркетингаар удирдах арга замыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч