Ёс зүйтэй манлайлал, түүний үр өгөөжийг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

Ёс зүйтэй манлайлал, түүний үр өгөөжийг тодорхойлоход оршино. Энэхүү зорилгодоо хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажилласан.

  1. Манлайллын онол арга зүйг судлах
  2. Ёс зүйтэй манлайллын онол арга зүйг судлах
  3. Ёс зүйтэй манлайллын үр өгөөжийн онол арга зүйг судлах
  4. Практик судалгаа хийж ёс зүйтэй манлайллын үр өгөөжийг тодорхойлох
  5. Судалгааны үр дүнд тулгуурлан байгууллагуудад санал зөвлөмж гаргах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч