Гомдлын менежментийг ашиглан байгууллагын зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх боломж арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажил нь гомдлын менежментийг тэр дундаа дотоод хэрэглэгчдийн гомдлыг зөв удирдан чиглүүлэх замаар байгууллага хэрхэн функциональ, дисфункциональ зөрчилдөөнийг тогтвортой төвшинд барьж болох арга зам, зөвлөмжийг боловсруулах үндсэн зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч