Говийн бүсэд ойн зурвас байгуулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхийн дулаарал уур амьсгалын өөрчлөлт ихсэж буй өнөө үед төрөөс заган ойн тухай баримтлах бодлого шийдвэрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх туршилт судалгаа явуулах, шар шороон шуурга, цөлжилтийг сааруулах хүний болон байгалийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр устаж үгүй болж буй загийг нөхөн сэргээж, таримал залуу ой бий болгоход энэхүү ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч