Газар зүйн байршил ба эдийн засгийн өсөлтийн хамаарлыг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

Эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх хүчин зүйлсүүдийг тодорхойлохын зэрэгцээ тухайн улсын газар зүйн байршилын эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх нөлөөллийг тодорхойлоход судалгааны зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч