Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтанд валютын ханшны нөлөөлөл

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгаандаа Валютын ханш нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтад хэрхэн нөлөөлж буй олж илрүүлэхэд оршино. Энэхүү зорилтгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн тавьсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч